ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู.สุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประป่ (บริเวณเลียบคลองทวีวัฒนา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้าง ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คลส สายเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ที่ 1,2 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล สายเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ที่ 1,2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 24 มีนาคม 2564 ไม่มีการประกาศประกวดราคา วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล สายเฉลิมนิเวศน์ 1 หมู่ที่ 1,2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด