นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด