ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
งานป้องกัน อบต.หลุมข้าว ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ณ โรงเรียนบ้านพรมทิน ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
กิจกรรมการบริหารราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
นายทวีศักดิ์ ข้อกิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้ให้ความสำคัญและปลูกจิตสำนึก สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บริหารงานโดยสุจริตและโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด