ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 (07/05/2564)
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (07/05/2564)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดวาตภัย) (03/05/2564)
ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ อำเภอบ้านหมี่ (29/04/2564)
ประกาศจัดตั้งข้อมูลข่าวสาร (26/04/2564)
เชิญชวนประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง ลบ.ถ. 111-008 บ้านหนองกระเบียน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (23/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.111- 001 หมู่ 5 ตำบลหนองกระเบียน (23/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.111-008 หมู่ 4 ตำบลหนองกระเบียน (23/04/2564)
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (23/04/2564)
เผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวง 111- 003 บ้านท้ายลาด-บ้านหนองตะโก หมู่ที่ 5- 8 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจั (23/04/2564)