นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา - 2019 (COVID - 2019) (26/04/2564)
คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1890/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา - 2019 (COVID - 2019) (26/04/2564)