ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสันติ - คลองลาน หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาง - ซับเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ แบบใบพัด 8 แฉก 4 วง พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/04/2564)