ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (21/12/2564)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) (21/12/2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2564 (21/12/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม) (17/04/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (17/04/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ (กรณีเกิดวาตภัย) (17/04/2564)