ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศเผยแพร่การจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02 /2564 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นลบ.ถ. 111-001 สายบ้านท้ายลาดหมู่ที่ 5 ตำบลหนองกระเบียน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด