ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 - 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 - 9 (สายพนังกั้นน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด