สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําเดือนมกราคม 2564 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจํา เดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2563 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด