มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านเบิก วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด