สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด