สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e5/2564 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันฉลาด หมู่ที่ 6 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e4/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 - 4 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e3/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายศาลาแดง หมู่ที่ 3 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ e1/2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 - 9 (สายพนังกั้นน้ำ) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด