นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด