พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสันติ - คลองลาน หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกกลาง - ซับเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ แบบใบพัด 8 แฉก 4 วง พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา - 2019 (COVID - 2019) 
2 คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1890/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา - 2019 (COVID - 2019) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 
2แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
3คู่มือปฏิบัติงานการจัดสวัสดิการสังคม 
4คู่มือประชาชน 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สิ่งตีพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5) 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มติการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสันติ - คลองลาน หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลวังวัด 
2ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเติมอากาศบนผิวดิน แบบใบพัด 8 แฉก 4 วง จำนวน 4 เครื่อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
2รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
3รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
5รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
6รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 6/2564 
2 สัญญาซื้อขายเลขที่ 6/2564