คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ (28/04/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (28/04/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ (27/04/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ (27/04/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ (27/04/2564)
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ต.) ตำบลบ้านใหญ่ (08/01/2564)