โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทสกาลสำคัญ พ.ศ.2564 (รหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64) (26/04/2564)
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 (26/04/2564)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ 2564 (26/04/2564)
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (26/04/2564)
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานในการพัฒนาบริหารงานฯ 2564 (23/04/2564)