กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พรบ.ควบคุมอาคาร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ไม่มีอาคารที่เข้าข่าย พรบ.ควบคุมอาคารบังคับใช้ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด