กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายชื่อ อปพร.ตำบลชุมแสง ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ณ วัดคลองไผ่ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ(การทำผลไม้แช่อิ่ม) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด