กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สถานที่ออกกำลังกาย วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ที่สาธารณประโยชน์ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด