กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด