สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด