นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ชุมแสง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
นโยบายและความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ อบต.ชุมแสง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด