- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งเทศบาลตำบลชากไทย ที่ 447/2563 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชากไทย (28/04/2564)