สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
9(6) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ไม่มีสัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน สัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน
... อ่านทั้งหมด