ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมทำขนมหมี่กรอบสมุนไพร
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไวดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมทำขนมหมี่กรอบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อสร้างงานให้กับกลุ่มผู้ว่างงานที่ต้องการสร้างรายได้และอาชีพให้กับตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว พึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร (งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น : การพัฒนาแหล่งน้ำตามแผนการดำเนินงานจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตำบลปางตาไว) องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมของประชาชน และเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ให้เป็น “จังหวัดสะอาด” และจังหวัดปลอดภัย และได้บูรณาการร่วมกับกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ที่มีแนวทางในการดำเนินการเดียวกัน คือการบริหารจัดการน้ำให้ส่งถึงประชาชนสำหรับใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรในฤดูแล้ง พร้อมกับเป็นการเตรียมเปิดทางระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในห้วงฤดูฝน เชื่อมโยง ...
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 นางสาวชุติพร เสชัง ผต.สถ. ตรวจราชการ ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล มท. และ สถ. โดยได้ลงพื้นที่ ดังนี้ - เวลา 14.00 น. ประชุมติดตามงานตามนโยบายกรม มท. และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายกและปลัด อปท.ในเขต อ.ปางศิลาทอง ทั้ง 3 แห่ง - เวลา 15.00 น. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว โดย องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ได้มีการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จนได้รับป้ายโครงการเมื่อปี 2562 และตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ซึ่งได้รับการถ่ายโอนจากกรมอนามัย พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางตาไวและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เชื่อมโยง ...
รอง ผอ.รมน.จังหวัดกพ.มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 พันเอกไมตรี ชูปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เชื่อมโยง ...
อบต.ปางตาไว ทำบุญวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2564
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว โดยนายปัณยา ประดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่าน ร่วมจัดพิธีทำบุญ ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด