ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และตรวจสารเสพติด
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด (Zero-Tolerance Policy) โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ๑ ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน หรือติดสินบน แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่ รับผิดชอบทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดยปฏิบัติดังนี้ - ไม่รับ หรือ ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกัน กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงาน ราชการ และหน่วยงานเอกชน - ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น อันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ บริษัทฯ โดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส - ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอ เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้ /ตำบล........... -๒- ๒. ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของกฎหมายที่กำหนด มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ ๓. พนักงานส่วนตำบลไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น หรือ ส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่มีผลเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน ตำบล โดยทั้งทางตรงหรือทางอ้อม พนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมี ข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา อ่านต่อ ...
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ หมู่ที่ 6 บ้านบางทราย
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย/การเล่นกีฬา
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุข้ามทางม้าลายปลอดภัย
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด