ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 กิจกรรมมอบเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยยากไร้ที่รักษาตัวต่อเนื่อง (06/08/2564)
ประชาสัมพันธ์ เพจเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (06/08/2564)
ประชาสัมพันธฺ facebookเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (06/08/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (09/07/2564)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสรุปผลดำเนินงานในโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล "แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2564 (30/06/2564)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 (24/05/2564)
ประชาสัมพันธ์การประชุมเพื่อสรรหากรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปงป่าหวาย (20/05/2564)
ประชาสัมพันธ์การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2547 (19/05/2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 (18/05/2564)