- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ กลุ่มหลังวัดเขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึก (06/07/2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไพรสวรรค์-บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.ปางตาไว (06/07/2564)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 12 รายการ (06/07/2564)
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (06/07/2564)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (06/07/2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ (06/07/2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (06/07/2564)
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้านกายภาพบำบัด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2564)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้านทันตกรรม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06/07/2564)