- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน (11/08/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้ หมู่ที่ ๔ บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/07/2564)