เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08/07/2564)
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 (08/07/2564)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปี 2563 (08/07/2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (08/07/2564)
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 (07/07/2564)
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 (07/07/2564)
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 (07/07/2564)