คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว (02/07/2564)
คู่มือการปฏิบัติงาน (01/07/2564)