ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไพรสวรรค์-บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 1 ต.ปางตาไว วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ 54-001 สายบ้านไพรสวรรค์-บ้านตากฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลปางตาไว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 12 รายการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชมทุ่ง3 หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึก ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงพชร วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางและประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่งจำนวน 1 รายการ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Cape Seal รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.54-001 ถนนสายไพรสวรรค์-ตากฟ้าฯ หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้าพัฒนา ตำบลปางตาไว หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,080 ตารางเมตร วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้านกายภาพบำบัด จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้านทันตกรรม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี สถานีอนามัยบ้านเพชรเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม หลังฝายกักเก็บน้ำชลประทานบ้านปางตาไว หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึก วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรมงคล-วงศ์เขาทอง หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอ่างหิน หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวงค์เขาทอง-เพชรมงคล หมู่ที่ 11 บ้านใหม่วงค์เขาทอง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองปลาสร้อย วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อถนน ซอยนานายกองเมือง หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึกพัฒนา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึกพัฒนา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์บุญมา หมู่ที่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ่นจุไร หมู่ที่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กวัดป่าเขาแดง หมู่ที่ 8 บ้านปางมะละกอ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ กลุ่มหลังวัดเขาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านคลองลึก วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเข้าและลานจอดรถ อาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.คลองปลาสร้อย หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมกำแพงปากท่อถนนสายหลังวัดไพรสวรรค์หมู่ที่ 1 บ้านไพรสวรรค์ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเพชรเจริญ - ปางใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด