ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลวังน้ำคู้ หมู่ที่ ๔ บ้านบางขวัญม้า ตำบลวังน้ำคู้ อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด