กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามหนังสือที่ พล 0023.1/ว 3326 ลว 19 พ.ค. 65 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด