เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปี 2563 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี พ.ศ.2561-2564 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด