นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
นโยบาย มาตรการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ปฏิญาณตนแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Toierance) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไว เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ขอให้เผยแพร่แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แจ้งเวียนเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ขอให้เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เจตจำนงผู้บริหาร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คำแถลงนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด