โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
 • กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2546
 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
 • กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
 • คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
 • คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา
 • พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 • พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 • พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 • พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -