ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(5 ราย)
5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(7 ราย)
6 (86%) 1 (14%) 0 (0%)
พ.ศ. 2563
(16 ราย)
14 (88%) 2 (12%) 0 (0%)
พ.ศ. 2564
(7 ราย)
5 (71%) 2 (29%) 0 (0%)