ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สรุปสาระสำคัญ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เชื่อมโยง ...
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
ข้อมูลประชาชนสิทธิ์รับรู้ข้อมูลข้าวสาร
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ 3)
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราชเปลี่ยนแปลงพื้นที่รับผิดชอบ จากเดิม สำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช รับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรจำนวน 4 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพัทลุง และจังหวัดชุมพร ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศิลปากรที่ 1-12 ฉบับใหม่ กำหนดให้สำนักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช เป็นสำนักงานศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และ จังหวัดกระบี่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 13 เล่มที่ 134 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดตามไฟล์หนังสือที่แนบมานี้ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด