ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อหน่วยงานที่ผานเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารจของราชการโดดเด่น ปี 2564
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
การรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
โครงการอบรม เรื่อง "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
กระทรวงคมนาคมเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการขนส่งทางราง
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด