โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 (17/03/2564)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 (17/02/2564)
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 (10/02/2564)
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม (27/12/2562)
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (29/11/2562)
ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 (15/05/2562)
7 (1) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม (02/04/2562)