นโยบายหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่ง สนจ.เลย ที่ 22/2559 เรื่องการแบ่งงานและการจัดสายการบังคับบัญชาสำนักงานจังหวัดเลย (23/02/2560)
ประกาศสำนักงานจังหวัดเลย เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างชั่วคราว สำนักงานจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23/02/2560)