นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
สรุปการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.
สรุปประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการประชุมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557