- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดเลย (2561-2564) (15/01/2561)
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย THAILOEI 4.0 (14/12/2560)
คำสั่ง สนจ.เลย ที่ 22/2559 เรื่องการแบ่งงานและการจัดสายการบังคับบัญชาสำนักงานจังหวัดเลย (23/02/2560)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม (23/02/2560)
ประกาศสำนักงานจังหวัดเลย เรื่องการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมของ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และจ้างชั่วคราว สำนักงานจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23/02/2560)
การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
แนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยระยะสั้น (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง นโยบายและคุณธรรมความโปร่งใส
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒