โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2562 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
7 (1) แผนภูมิโครงสร้างการแบ่่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด