ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป กระกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา ที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด