ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้าง โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด