รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด