กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานการคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด